28 Δεκ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

  Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας. 
      Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.    
        Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης. 
     Σκοπός του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 
         Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό το Κοινωνικό Παντοπωλείο αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων και τέλος, προς επιχειρήσεις και άτομα ώστε να παρέχουν τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη.  
       Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό παντοπωλείο 
       Από το κοινωνικό παντοπωλείο θα ωφελούνται 150 άπορες οικογένειες κάθε μήνα, με δυνατότητα προμήθειας προϊόντων κόστους 50 ευρώ μηνιαίως, καθώς επίσης και συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του παντοπωλείου ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων. Η λίστα των δικαιούχων θα επαναξιολογείται κάθε εξάμηνο. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι: 
 - το εισόδημα. 
     Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής: 
  α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο. 
   β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1200€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα. 
     γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€. 
  - Οικογενειακή κατάσταση 
    α) μονογονεϊκές οικογένειες 
      β) πολύτεκνες οικογένειες 
      γ) τρίτεκνες οικογένειες 
      δ) μοναχικοί ηλικιωμένοι 
     ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα 
     στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί  
    -Ανεργία 
        α) Μακροχρόνια άνεργοι 
     β) Άνεργοι 
    γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι 
     - Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή.     
      Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα αποτελείται από 2 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του συμπράττοντα Δήμου, Κοινωνικό Επιστήμονα από την Κοινωνική Υπηρεσία, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.               
    Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία  Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
   1. Αίτηση 
    2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
     3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
     4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας. 
      5. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα. 
     6. Ε9 (αν έχει κατατεθεί) 
   7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (αν υπάρχει) 
   8. Κάρτα ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
  9. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, αν χρειάζεται.  
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Δεκεμβρίου 2012 – 17 Ιανουαρίου 2013 
    Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε   
      - στο Δημαρχείο Αχαρνών, στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
      - στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης, Θεσσαλίας 60 , Αχαρνές και  
       - στη Δομή του Σχεδίου Δράσης, Αγ. Τριάδος 86. 
     Ώρες: 09.00 – 13.00 
   Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132072473, 2132072543, 2132072456, 2102406732, 2108815310 .