16 Ιαν 2018

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες.
Αναλυτικότερα σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση ΝΕΑΣ άδειας χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος
2. Δημοτική ενημερότητα
3. Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ.
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
5. Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα ή κάτοψη του χώρου.
6. Καταστατικό (εφόσον πρόκειται για εταιρία)
Για ΑΝΑΝΕΩΣΗ υπάρχουσας άδειας απαιτείται μόνο Δημοτική ενημερότητα σε ισχύ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν την έκδοση της σχετικής άδειας θεωρείται αυθαίρετη.
Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες θα χρεώνονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο πραγματικό τέλος χρήσης και επιπλέον θα του επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τη παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 1080/80 και το οποίο θα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από το τέλος ανάλογα με τη παράβαση.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας
Ειρήνη Λέκκα