29 Απρ 2011

Αίτηση πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ

Προς τον Πρόεδρο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
κ. Ανδρέα Γεωργίου
Κοινοποίηση:
α) Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
β) Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
γ) Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» (ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤ.)
ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 168/2008

Των α) Παύλου Γεωργίου β) Αθανασίου Βαλαβάνη γ) Σωτηρίου Μαλλή δ) Χαραλάμπου Δημούτσου ε) Ρίζου Τζαλακώστα στ) Λάμπρου Κατσούλα, κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ। 107/05।04।2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής, περί «Καθορισμού αυτοτελών οικισμών του Δήμου στα πλαίσια της εφαρμογής του Π।Δ। 168/2008 «Διενέργεια γενικών απογραφών: Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011»
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, μετά την απογραφή του 2001, δεν διαπιστώθηκε από τον δήμο η εν τω μεταξύ δημιουργία του οικισμού ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, επί εκτάσεως 1250 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και πληθυσμού άνω των 9000 κατοίκων και δεν καθορίστηκε ως αυτοτελής οικισμός, προκειμένου να απογραφεί και να αποτυπωθεί για πρώτη φορά η ύπαρξή του στον αυτοδιοικητικό χάρτη.
Συνημμένα σας κοινοποιούμε επίσης, την προσφυγή μας κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ως κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού τα έννομα συμφέροντα των οποίων θίγονται, εκτός της ανωτέρω προσφυγής μας επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε τόσο στην ελληνική δικαιοσύνη όσο και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.
Ασχέτως της τύχης των προσφυγών και των ενδίκων μέσων που έχουμε πρόθεση να ασκήσουμε, θεωρούμε απαραίτητη την απογραφή του «Ολυμπιακού Χωριού» σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008 για τους εξής λόγους:
α) Πρόκειται για τον κατ’ εξοχήν καινοφανή οικισμό -ως προς τον πληθυσμό και την έκταση- της ελληνικής επικράτειας, που υπερπληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις του Π.Δ. 168/2008.
β) Πρόκειται για παγκόσμιο αθλητικό και πολιτιστικό μνημείο. Το όνομά του -συνυφασμένο και ταυτισμένο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της «Αθήνας 2004»- απηχεί ένα πολιτιστικό μέγεθος που υπερβαίνει τα όρια και του δήμου και της χώρας.
γ) Με την απόφαση του Δήμου Αχαρνών, εκτός από τον νόμο καταστρατηγούνται θεμελιώδεις αρχές της στατιστικής επιστήμης, εμποδίζεται και υπονομεύεται το έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ορθή αποτύπωση των στοιχείων και των μεγεθών που αυτή καταγράφει δια της Απογραφής πληθυσμού και κτιρίων καθώς και τα στοιχεία που
μελλοντικά θα παρέχονται απ’ αυτήν.
δ) Εκτός από επιθυμία των κατοίκων, πρόθεση του Δήμου Αχαρνών (μνημονεύεται στην εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), είναι να ορισθεί το Ολυμπιακό Χωριό ως Δημοτική Κοινότητα του Δήμου. Προκειμένου όμως να έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσει η (οποιαδήποτε) Δημοτική Κοινότητα, πρέπει προηγουμένως να έχει απογραφεί και να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού. Συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει:
«Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας), καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας» (Ν. 3852/2010, άρθρο 266, παρ. 8) σε συνδυασμό με την παρ. 12, του άρθρου 283 του ίδιου νόμου: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως ανεξάρτητη αρχή, πρέπει και έχει τη δυνατότητα να απογράψει το «Ολυμπιακό Χωριό» σύμφωνα με τις υπάρχουσες νόμιμες προϋποθέσεις του Π.Δ. 168/2008, αγνοώντας την απόφαση 107/05.04.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και ασχέτως της τύχης της προσφυγής μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και των λοιπών επιφυλάξεών μας.
Ολυμπιακό Χωριό, 20 Απριλίου 2011
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Παύλος Γεωργίου Αθανάσιος Βαλαβάνης Σωτήριος Μαλλής
Χαράλαμπος Δημούτσος Ρίζος Τζαλακώστας Λάμπρος Κατσούλας