28 Δεκ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

  Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας. 
      Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.    
        Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης. 
     Σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου είναι η κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη και η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο-προνοιακή τους αποκατάσταση. Τα εξυπηρετούμενα άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη Δομή.                        
        Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό το Κοινωνικό Φαρμακείο αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων και τέλος, προς επιχειρήσεις και άτομα προκειμένου να εξασφαλιστούν συνεργασίες και υλικά. 
     Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό φαρμακείο 
       Από το κοινωνικό φαρμακείο θα ωφελούνται 100 άποροι/ες δημότες κάθε μήνα, στα οποία θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του φαρμακείου ώστε να εξευρεθούν τρόποι σύνδεσής τους με το ασφαλιστικό σύστημα και επίλυσης των προβλημάτων. 
        Για την παροχή φαρμάκων μέσω του κοινωνικού φαρμακείου θα δημιουργηθεί λίστα δικαιούχων που εμπίπτουν στην κατηγορία «ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια» βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, κατόπιν αιτήσεως τους. Οι δικαιούχοι εναλλάσσονται ανάλογα τις ανάγκες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών στην αρχική τους κατάσταση. 
     Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια, όπως η κατάσταση της υγείας (παθολογικά προβλήματα) και η κατάσταση ένδειας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι: 
 • Η κατάσταση ανεργίας ή η περίπτωση εργασίας χωρίς δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ατόμου ή μελών της οικογένειας 
  • Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση κάτω από το όριο της φτώχειας σε συνδυασμό με τις συνθήκες στέγασης 
 • Επιβαρυμένη κατάσταση υγείας – παθολογικά προβλήματα 
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης. 
        Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα αποτελείται από 2 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του συμπράττοντα Δήμου, Κοινωνικό Επιστήμονα από την Κοινωνική Υπηρεσία, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης. Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία                         
       Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
 1. Αίτηση 
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα. 
 4. Ε9 
 5. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας ή Μισθωτήριο συμβόλαιο (αν υπάρχει). Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού μετά από έρευνα. 
 6. Κάρτα ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
 7. Βεβαιώσεις από ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι  
 8. Ιατρική γνωμάτευση. 
   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Δεκεμβρίου 2012 – 17 Ιανουαρίου 2013 
     Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε 
 - στο Δημαρχείο Αχαρνών, στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,  
 - στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης, Θεσσαλίας 60 , Αχαρνές και 
  - στη Δομή του Σχεδίου Δράσης, Αγ. Τριάδος 86. 
 Ώρες: 09.00 – 13.00 
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132072473, 2132072543, 2132072456, 2102406732, 2108815310.