28 Δεκ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

 Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας. 
      Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.      
       Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης. 
      Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η υποστήριξη της σίτισης 120 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριμένου τεμαχίου/οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το Δήμο στην περιοχή Λαθέα, καθώς και η προσφορά ποσοστού 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο γεωργικής παραγωγής που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στον συνεργατισμό και θα υλοποιεί τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή και της οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
    Μέσω του Δημοτικού Λαχανοκήπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης στις οικογένειες που θα συμμετάσχουν, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 
       Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς ο Δημοτικός Λαχανόκηπος αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων, καθώς επίσης ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.  
 Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το δημοτικό λαχανόκηπο 
       Από το δημοτικό λαχανόκηπο θα ωφελούνται 120 οικογένειες με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια του τεμαχίου/οικογένεια, προσφέροντας ταυτόχρονα ποσοστό 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η παραχώρηση του τεμαχίου στο δημοτικό λαχανόκηπο ισχύει για ένα χρόνο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τεχνική υποστήριξη από τη Δομή, καθώς επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του Λαχανόκηπου, ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα. 
      Η λίστα των δικαιούχων θα επαναξιολογείται ανά έτος. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας. 
     Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι: 
 - το εισόδημα. Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής: 
 α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο. 
  β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1200€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα. 
  γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€. 
- Οικογενειακή κατάσταση 
 α) μονογονεϊκές οικογένειες 
 β) πολύτεκνες οικογένειες γ) τρίτεκνες οικογένειες 
 δ) μοναχικοί ηλικιωμένοι 
 ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα 
 στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί 
 - Ανεργία 
 α) Μακροχρόνια άνεργοι/ες 
 β) Άνεργοι /ες 
 γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι/ες 
 - Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή.        
      Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα αποτελείται από 2 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του συμπράττοντα Δήμου, Κοινωνικό Επιστήμονα από την Κοινωνική Υπηρεσία, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης. Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία                          
     Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
 1. Αίτηση 
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας. 
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα. 
 6. Ε9 (αν έχει κατατεθεί) 
 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (αν υπάρχει) 
 8. Κάρτα ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 
 9. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, αν χρειάζεται. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Δεκεμβρίου 2012 – 17 Ιανουαρίου 2013 
      Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε 
  - στο Δημαρχείο Αχαρνών, στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
 - στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης, Θεσσαλίας 60 , Αχαρνές και 
 - στη Δομή του Σχεδίου Δράσης, Αγ. Τριάδος 86. 
  Ώρες: 09.00 – 13.00 
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132072473, 2132072543, 2132072456, 2102406732, 2108815310.