3 Ιουλ 2015

Προκήρυξη 49 σύν 30 θέσεων καθαριστών/ριών για τά σχολεία τού Δήμου Αχαρνών

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών και η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
   Έχοντες υπόψη: 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17. 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 • Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β ́) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. 
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών. 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ.Α ́). 
                 Προκηρύσσουν 
     Την πλήρωση 49 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 30 θέσεων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2015 έως και 30/06/2016. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, από την 01/07/2015 έως και 31/07/2015, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές. 
            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 • Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης. 
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής. 
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά. 
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης. 
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
        Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και 2132072397