22 Φεβ 2019

Να με­το­νο­μα­στεί η Μα­κε­δο­νί­α μας σε Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α.

Του Πέ­τρου Χα­σά­πη
Να κα­ταρ­γη­θούν οι γε­ω­γρα­φι­κοί δι­α­χω­ρι­σμοί “Δυ­τι­κή – Κεν­τρι­κή – Α­να­το­λι­κή Μα­κε­δο­νί­α” και να με­το­νο­μα­στεί ά­με­σα η ε­νια­ία Μα­κε­δο­νί­α μας σε “Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α”.
Αν δεν δρά­σου­με γρή­γο­ρα, κιν­δυ­νεύ­ου­με τε­λι­κά, η Μα­κε­δο­νί­α μας να χα­ρα­κτη­ρι­στεί δι­ε­θνώς ως “Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α”. Αυ­τό θα εί­ναι η α­πό­λυ­τη ήτ­τα, ο α­πό­λυ­τος κίν­δυ­νος για την α­σφά­λεια της Μα­κε­δο­νί­ας και της χώ­ρας. Ό­ταν μά­λι­στα ε­μείς οι ί­διοι δι­α­τη­ρού­με γε­ω­γρα­φι­κές δι­αι­ρέ­σεις του τύ­που “Α­να­το­λι­κή – Κεν­τρι­κή – Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νί­α”, τό­τε αυ­τό δέ­νει α­πό­λυ­τα με το “Βό­ρεια Μα­κε­δο­νί­α” και φυ­σι­κά στη συ­νέ­χεια και με το “Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α”.
Τι θα ε­πι­τευ­χθεί με την με­το­νο­μα­σί­α ο­λό­κλη­ρης της Μα­κε­δο­νί­ας σε «Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α»:
1) Θα α­πο­φύ­γου­με τον κίν­δυ­νο να ο­νο­μα­στεί η Μα­κε­δο­νί­α μας «Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α», κα­το­χυ­ρώ­νον­τας την ο­νο­μα­σί­α «Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α» και στα αγ­γλι­κά «Ancient Macedonia», ό­πως στα σχέ­δια χαρ­τών στο τέ­λος.
Η ο­νο­μα­σί­α «Βό­ρεια Μα­κε­δο­νί­α» δεν εί­ναι αυ­το­τε­λής γε­ω­γρα­φι­κός προσ­δι­ο­ρι­σμός. Εί­ναι γε­ω­γρα­φι­κός ε­τε­ρο­προσ­δι­ο­ρι­σμός ως προς κά­τι άλ­λο που με λο­γι­κή συ­νέ­πεια εί­ναι η «Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α». Και δεν μπή­κε τυ­χαί­α. Μπή­κε σκό­πι­μα για να δη­μι­ουρ­γή­σει μελ­λον­τι­κό γε­ω­πο­λι­τι­κό πρό­βλη­μα για να κά­νουν πο­λι­τι­κά παι­χνί­δια οι δι­ε­θνείς «προ­στά­τες». Ε­πο­μέ­νως ε­μείς πρέ­πει να σπεύ­σου­με και να α­κυ­ρώ­σου­με αυ­τόν τον κίν­δυ­νο, αυ­τοο­νο­μά­ζον­τας το άλ­λο μέ­ρος του ε­τε­ρο­προσ­δι­ο­ρι­σμού ως «Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α», αν­τί για το «Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α» το ο­ποί­ο υ­πο­νο­εί­ται έμ­με­σα α­πό τη Συν­θή­κη.
2) Θα ε­κνευ­ρί­σει τους Σκο­πια­νούς και θα τους ω­θή­σει σε σπα­σμω­δι­κές κι­νή­σεις και πα­ρα­βιά­σεις τη Συν­θή­κης, κά­τι που θα μας βο­η­θή­σει στην εύ­κο­λη λύ­ση της ή α­κό­μα και στην α­κύ­ρω­σή της. Δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με ό­τι ε­κεί­νοι που θέ­λη­σαν να στή­σουν τη “Μα­κε­δο­νί­α του Αι­γαί­ου” στή­ρι­ξαν ό­λη την προ­πα­γαν­δι­στι­κή τους προ­σπά­θεια πά­νω στο μύ­θευ­μα ό­τι οι Σκο­πια­νοί εί­ναι α­πό­γο­νοι των αρ­χαί­ων Μα­κε­δό­νων. Ε­πο­μέ­νως ο ι­στο­ρι­κά ορ­θός χα­ρα­κτη­ρι­σμός της Μα­κε­δο­νί­ας μας ως “Αρ­χαί­ας Μα­κε­δο­νί­ας” θα δη­μι­ουρ­γή­σει ε­κνευ­ρι­σμό στην σκο­πια­νή ε­λίτ και θα την ο­δη­γή­σει σε σπα­σμω­δι­κές κι­νή­σεις.
3) Θα έ­χου­με την ευ­χέ­ρεια να με­το­νο­μά­σου­με αν­τί­στοι­χα ό­λες τις ο­νο­μα­σί­ες κτι­ρί­ων (Πα­νε­πι­στή­μιο, α­ε­ρο­δρό­μιο, υ­πουρ­γεί­ο κ.λ.π. με τον α­νω­τέ­ρω ε­πι­θε­τι­κό προσ­δι­ο­ρι­σμό), αλ­λά και προ­ϊ­όν­τα με αυ­τή την ο­νο­μα­σί­α, α­πο­φεύ­γον­τας δι­ε­θνή σύγ­χυ­ση. Δι­α­φο­ρε­τι­κά, πέ­ρα α­πό το «Νό­τια Μα­κε­δο­νί­α», θα υ­πάρ­ξουν και οι­κο­νο­μι­κή σύγ­χυ­ση και εμ­πο­ρι­κά προ­βλή­μα­τα.
4) Θα δι­α­τη­ρή­σου­με ό­λα τα ο­φέ­λη του του­ρι­σμού, α­φού ο­λό­κλη­ρος ο πλα­νή­της θα γνω­ρί­ζει πως αν θέ­λει να δει αρ­χαι­ό­τη­τες, θα πρέ­πει να έρ­θει στην πη­γή, στην «Αρ­χαί­α Μα­κε­δο­νί­α».
5) Θα δι­α­τη­ρή­σου­με α­λώ­βη­τη την αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή ι­στο­ρί­α μας και θα εί­ναι πάν­τα ταυ­τι­σμέ­νη με τη συγ­κε­κρι­μέ­νη ελ­λη­νι­κή γε­ω­γρα­φι­κή πε­ρι­ο­χή.
6) Δύ­σκο­λα θα α­πο­τολ­μη­θεί, με ε­νί­σχυ­ση των ξέ­νων «προ­στα­τών», η δι­α­κιν­δύ­νευ­ση και η αρ­πα­γή ε­δα­φών της Μα­κε­δο­νί­ας μας, ό­ταν δι­ε­θνώς θα ο­ρί­ζε­ται πο­λι­τι­στι­κά ως έ­νας αρ­χαί­ος ελ­λη­νι­κός χώ­ρος.
7) Και το ση­μαν­τι­κό­τε­ρο. Η συγ­κε­κρι­μέ­νη ε­νέρ­γεια κα­λύ­πτε­ται α­πό­λυ­τα α­πό τα άρ­θρα 3 παρ. 1 και 7 παρ. 1, 2 και 3 της υ­πο­γρα­φεί­σας Συν­θή­κης των Πρε­σπών και έ­τσι κα­νείς δεν μπο­ρεί να μας κα­τη­γο­ρή­σει για πα­ρα­βί­α­ση της συν­θή­κης.
https://i0.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2019/01/arxaia-makedonia.jpg?resize=639%2C640
 
https://i1.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2019/01/ANCIENT-MACEDONIA.jpg?resize=639%2C640