10 Ιαν 2018

Σημαντική ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου

Κατόπιν της Α.Π. ΤΑΔΚ οικ. 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος "ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ"
ορίζεται η 22η Ιανουαρίου του 2018 για το λόγο αυτό ΠΑΥΕΙ να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου του 2018 έως και τις 21 Ιανουαρίου του 2018.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. έκδοση διαβατηρίου) θα εκδοθεί πιστοποιητικό εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο καθώς επίσης και η εγγραφή ανηλίκου στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.

Ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδοθούν βεβαιώσεις Δημοτολογίου ούτε από τα ΚΕΠ της χώρας μέσω διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΕΔ.

Όσο αφορά το Ληξιαρχείο Αχαρνών και Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.:Α.Π. οικ 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών από την 16η Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. ΠΑΥΕΙ η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) και ως εκ τούτου δεν καταχωρείται καμμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου του 2018 έως και 21 Ιανουαρίου του 2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε "χειρόγραφα" ληξιαρχικά βιβλία.