17 Μαρ 2019

Δήλωση-ἔκκληση τοῦ καθηγητῆ Γιώργου Κασιμάτη: Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἀνυπόστατη, περιέχει παραχώρηση κυριαρχικοῦ δικαιώματος, δέν μπορεῖ, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, νά εἶναι ἀντικείμενο διεθνοῦς σύμβασης καί ἄσκησης κυβερνητικῆς καί νομοθετικῆς ἐξουσίας

Μέ τήν εὐθύνη τοῦ Ἕλληνα Πολίτη καί τοῦ ἐπιστήμονα,  καθώς καί μέ βάση τίς ἐπιστημονικές μου γνώσεις γιά τό συμφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, διατυπώνω τίς ἀκόλουθες θέσεις γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν:
1.     Πολιτικά, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὡς πράξη ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἀπαράδεκτη:
α. Γιατί ἀποτελεῖ παραχώρηση κυριαρχικοῦ δικαιώματος, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ κυριαρχικά καί γεωπολιτικά συμφέροντα μόνο ξένων κρατῶν, ἐνῷ ἀντίστοιχα βλάπτει οὐσιαστικά τά συμφέροντα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
β. Γιατί ἀπειλεῖ καί μειώνει καίρια: τήν ἀσφάλεια τῆς ἐδαφικῆς κυριαρχίας.
γ. Γιατί ἀμφισβητεῖ σοβαρά τήν ἐθνική, τήν ἱστορική καί τήν πολιτισμική ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος.
2.     Νομικά (ἀπό πλευρᾶς κύρους),  ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπών εἶναι ἄκυρη καί ἀνυπόστατη, γιατί οὐσιαστικά καί διαδικαστικά παραβιάζει:

α. Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος,
β. Τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων καί
γ. Τό Διεθνές Δίκαιο.

3.     Ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος:

α. Εἶναι οὐσιαστική, γιατί ἡ κυβερνητική ἀπόφαση παραβιάζει τήν ἀρχή προστασίας τῆς Κυριαρχίας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ χειρισμός τοῦ θέματος παραβίασε ἤδη καί παραβιάζει τήν δημοκρατική ἀρχή καί τήν ἀρχή τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας.
β. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἀνυπόστατη λόγω τοῦ ὅτι περιέχει παραχώρηση κυριαρχικοῦ δικαιώματος, τό ὁποῖο   δέν μπορεῖ, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, νά εἶναι ἀντικείμενο οὔτε διεθνοῦς σύμβασης, οὔτε ἄσκησης κυβερνητικῆς καί νομοθετικῆς ἐξουσίας. Τό ὄνομα «Μακεδονία», δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς περιορισμό ἐθνικῆς κυριαρχίας ἤ οὔτε μεταφορά ἀρμοδιοτήτων σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, βάσει πάντοτε ἐθνικοῦ συμφέροντος, πού νά ἀναγνωρίζεται ὡς τέτοιο ἀπό τό Σύνταγμα, ἀλλά παραχώρηση στοιχείου  ταυτότητας τῆς Ἑλλάδος, ὡς κυρίαρχου κράτους. Αὐτό ἀποτελεῖ κυριαρχικό δικαίωμα καί δέν ὑπόκειται σέ καμμία συντεταγμένη ἐξουσία.
β. Εἶναι διαδικαστική τόσο μέ βάση τό Σύνταγμα, ὅσο καί μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο.
     4. Ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων εἶναι ἀμφίδρομη:
α. Ἡ διαδικασία σύναψης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπών ἔγινε   κατά παράβαση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων.
β. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων δέν τήρησε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἄρα, ἡ τελευταῖα εἶναι, σύμφωνα μέ τό ἀναθεωρημένο Σύνταγμα, ἀντισυνταγματική, ἐνῷ ἡ Συμφωνία, ἄν καί ἤδη ἀνυπόστατη, ὑπόκειται σέ καταγγελία γιά μή τήρησή της ἀπό τήν ἀντισυμβαλλόμενη Χώρα ὡς πρός τήν ἀναθεώρηση.
      5. Ἡ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς δικαίου εἶναι οὐσιαστική καί τυπική:
α. Εἶναι τυπική, (εἶναι τυπικά ἄκυρη), γιατί δέν τηρήθηκαν οἱ κανόνες σύναψης καί κύρωσης τῆς Σύμβασης, πού ὁρίζουν τά Συντάγματα καί τῶν δύο Χωρῶν.
β. Εἶναι οὐσιαστική, γιατί ὡς ἄκυρη Σύμβαση ἀποτελεῖ παραβίαση τῆς Κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς συνταγματικῆς τάξης καί τῶν δύο μερῶν.

 Β. Μέ βάση τίς παραπάνω θέσεις μου, ἀπευθύνομαι πρός τούς πολιτικούς ἀντιπροσώπους τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, πού ἔδωσαν  τόν ὅρκο πίστης στήν πατρίδα καί στή Δημοκρατία καί τήρησης τοῦ Συντάγματος καί κάνω μέ πλήρη συνείδηση τήν ἀκόλουθη ἔκκληση καί δήλωση:
1. Νά μήν παραβιάσουν τόν ὅρκο τους ἀπέναντι στόν Ἑλληνικό Λαό, ψηφίζοντας ὑπέρ τῆς ἀντισυνταγματικῆς αὐτῆς Συμφωνίας, ἡ ὁποῖα παραβιάζει καί ἀπειλεῖ ζωτικά συμφέροντα κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος.
2. Ἐάν, παρ' ἐλπίδα,  ὑπάρξει πλειοψηφία ἀντιπροσώπων τοῦ Λαοῦ, πού θά ὑπερψηφίσουν τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, παραβιάζοντας τό Σύνταγμα καί τόν ὅρκο τους, ἡ ἐν λόγῳ Συμφωνία δέν θά ἔχει καμμία ἀπολύτως  ἰσχύ καί δέν δημιουργεῖ καμμία ὑποχρέωση γιά τήν Ἑλλάδα. Τήν ἑπόμενη ὁ Ἑλληνικό Λαός θά ἔχει τό δικαίωμα καί τήν ὑποχρέωση νά συνεχίσει τόν Ἀγῶνα.
19 Ἰανουαρίου 2019
                                      Γιῶργος Κασιμάτης
                      Ὁμ. Καθηγητής τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου
                           στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Χάρης Δημοῦτσος
Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκή» στίς 17/3/19