9 Ιουλ 2018

Κλεισθένης: Εκτός ελέγχου οι αναθέσεις έως 120.000,00€

Περίεργες αλλαγές εξακολουθεί να περιέχει το τελικό κείμενο του Κλεισθένη1, μέσα στις ατελείωτες σελίδες αντιγραφής του Καλλικράτη.
Μία από αυτές, εντοπίζεται στο αρ.116, που αντικαθιστά το αρ.225 του ν.3852/2010.  Η διάταξη ορίζει ποιες αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ αυτών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (δηλαδή σήμερα και μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη).
-  Ο Καλλικράτης όριζε ότι υποχρεωτικός έλεγχος γίνεται εφόσον οι Αποφάσεις αφορούν “β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών”
-  Ο Κλεισθένης μετατρέπει το σημείο ως εξής: “β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.”.
Η Κυβέρνηση δηλαδή ΚΑΤΑΡΓΕΙ τον υποχρεωτικό έλεγχο για τις εν λόγω αναθέσεις κάτω των 120.000,00 €.

Η Αιτιολογική Έκθεση, που κατετέθη στη Βουλή, δεν περιλαμβάνει ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ γιατί οι Υπουργοί που την υπογράφουν προχωρούν σε τέτοιας σημασίας μεταβολή, νομοθετώντας εξαίρεση έως τόσο υψηλά χρηματικά ποσά.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα έχει αναδείξει η μείζων αντιπολίτευση της ΚΕΔΕ, το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, όταν στις αρχές Μαΐου, στην παρέμβαση επί της μορφής του Ν/Σ που είχε τεθεί σε επίσημη διαβούλευση,ο Επικεφαλής της, Απ. Κοιμήσης, είχε παρουσιάσει τι προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη. Ταυτοχρόνως, την είχε συνδέσει με μια άλλη, ήδη ισχύουσα, στο αρ.10 του ν.4337/2015, βάσει του οποίου“ Από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των προαναφερόμενων λοιπών νομικών προσώπων”.

Τέλος ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας έως 120.000,00 €.
Τέλος ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επισημαίνεται ότι οι καταργήσεις των ελέγχων πριν την εκταμίευση τέτοιων ποσών, χρήσιμο είναι να αναγνωσθούν σε συνδυασμό με τα άρθρα 203 έως και 207.
Εκεί έχουμε πλέον υπογραφή σειράς οικονομικών πράξεων από έναν μόνο άνθρωπο, π.χ. (κατά περίπτωση ρητώς οριζόμενων πράξεων) από το Δήμαρχο χωρίς να έχει προηγηθεί Απόφαση συλλογικού οργάνου, από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών χωρίς συνυπογραφή Δημάρχου.
Με απλά λόγια, ενώ δεν θα έχουν προηγηθεί οι έλεγχοι, θα υποχρεούται ένας δημοτικός υπάλληλος να υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Όλα αυτά, ενώ φθάνουμε σε λίγο στο τελευταίο έτος πριν τις εκλογές, δηλαδή σε προεκλογική περίοδο.