6 Ιουλ 2018

Ο Κλεισθένης1 για τους Αντιδημάρχους: με το βλέμμα στο …αύριο

Δύο σημαντικές αλλαγές για τους Αντιδημάρχους, αλληλένδετες, εμπεριέχονται στον Κλεισθένη1, όπως τελικώς κατετέθη στη Βουλή.
Πρώτον, προβλέπονται περιπτώσεις αύξησης του αριθμού των Αντιδημάρχων.Δεύτερον, οι Αντιδήμαρχοι δεν θα προέρχονται πλέον από την Παράταξη του Δημάρχου (που σήμερα είναι η Παράταξη της πλειοψηφίας), αλλά και από άλλες Παρατάξεις.
Συνδυαστικά, με απλά λόγια, η Κυβέρνηση αυξάνει τις θέσεις που ανοίγειγια τιςμειοψηφίες, ήτοι “ράβει”για μετά το 2019 νέα, επιπλέον, “κουστούμια” θέσεων για όσους θα ηττηθούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Νομοτεχνικά, όλα αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 68 του Κλεισθένη1 που αντικαθιστά το Άρθρο 59 του Καλλικράτη και επίσης τροποποιεί το Άρθρο 207 αυτού.

Ι]Κατ’ αρχάς, ενώ το εδάφιο β’ της παρ.1 του αρ.59 του ν.3852/2010 προέβλεπε ότι “Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος”, ο Κλεισθένης1 διέγραψε τις λέξεις “της πλειοψηφίας”.
Ο νομοθέτης στην Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι αυτό είναι “εύλογο” και, λειτουργώντας ως δήθεν μάντης των αποτελεσμάτων των επερχόμενων εκλογών, καταγράφει ότι “στην πλειονότητα των δήμων, θα υπάρξει συνεργασία διαφορετικών δημοτικών παρατάξεων”.  Διάβασε δηλαδή στο μέλλον ότι “στην πλειονότητα των Δήμων” δεν θα εκλεγεί Δήμαρχος από την 1η Κυριακή και το χρησιμοποιεί στη νομική του τεκμηρίωση.

ΙΙ]Επιπροσθέτως, το ίδιο Άρθρο άλλαξε την αποτύπωση του αριθμού Αντιδημάρχων ανά κατηγορία Δήμων.  Ενώ ο Καλλικράτης ρύθμιζε διακριτά(σε παρ.2 και παρ.3 ξεχωριστά)τον αριθμό Αντιδημάρχων στους Δήμους που προήλθαν από συνένωση και σε εκείνους που όχι, τώρα ο Κλεισθένης1 ενοποίησε τις δύο περιγραφές σε μία.Η ενοποίηση δεν υπήρχε στην έκδοση της επίσημης διαβούλευσης, εμφιλοχώρησε στο μεσοδιάστημα. 
Διαβάζοντας λοιπόν-συγκριτικά με τα σήμερα ισχύοντα- την επαναδιατύπωση, προκύπτει σαφώς ότι για περιπτώσεις υπάρχει συγκριτική αύξηση.Ειδική δε πρόβλεψη νομοθετείται για τους νησιωτικούς Δήμους, με δυνατότητα να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος επιπλέον.
Η Αιτιολογική Έκθεση δεν αναφέρει αιτιολογία, απλά περίληψη του ρύθμισης.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει στην Έκθεσή του (σελ.37) μια αριθμητική προσέγγιση, προσδιορίζοντάς την τυχόν αύξηση “από 1498 στο μέγιστο 1609 στο σύνολο της Επικράτειας”.  Σημειώνει δε ότι προκαλείται δαπάνη από την κάλυψη του πρόσθετου μισθοδοτικού κόστους, “το ύψος της οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πληθυσμός Δήμων κλπ)” μην καταγράφοντας ποσοτικοποίησή της.


ΑΡΘΡΟ 68
Αντιδήμαρχοι – Αντικατάσταση άρθρου 59 και τροποποίηση του άρθρου 207 του ν. 3852/2010

“  1. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.
2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής:
Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι,
ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4).
Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι,
ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6)αντιδήμαρχοι.
Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι.
Σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται
κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7),
κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και
κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος.
Αν, στους νησιωτικούς δήμους, ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 1 του άρθρου 207.
Στους μικρούς νησιωτικούς δήμους, κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Α, μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.

3. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Η ΘΗΤΕΙΑ των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗτου αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
5. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, κατά την παράγραφο 1, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.
6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο δήμαρχος ».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «της πλειοψηφίας» διαγράφονται.